Doprava zdarma od 1300 Kč. 🚗

Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu moate na stránkách https://www.moate.cz IČO 09572295 sídlo Kroftova 2186/84, 616 00 Brno zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

 

1. Základní ustanovení

1.1 Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Ing. arch. Tereza Urbášková IČO 09572295 se sídlem Kroftova 2186/84, 616 00 Brno (dále jen „Správce“);

 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou: 
adresa: Kroftova 2186/84, 616 00 Brno
e-mail: info@moate.cz
tel.: +420 737 628 500;

 

1.3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě https://www.moate.cz;

2.2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

2.3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 • Za účelem registrace na webové stránce www.moate.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

3.2 Správce zpracovává osobní údaje kupujícího s následujících účelem:

 • Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, e-mail, tel. číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
 • Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem;
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

4. Doba uchovávání osobních údajů

4.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem a po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu;

4.2Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

 

5. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

5.1 Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 • Shoptet (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Zásilkovna s.r.o. (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek);

5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

 

6. Práva kupujícího

6.1 Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

Na přístup ke svým osobním údajům;

 • Na opravu osobních údajů;
 • Na vymazání osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování;
 • Na přenositelnost údajů;
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@moate.cz;

6.2 Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

  

7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů Kupujícího;

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním elektronické objednávky na webové stránce https://www.moate.cz potvrzuje Kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

8.2 S těmito pravidly souhlasí Kupující zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje Kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

8.3 Správce je oprávněný tato podmínky osobních údajů kdykoliv změnit. Novou verzi podmínek osobních údajů je povinný zveřejnit na své webové stránce hppt://www.moate.cz.

Tato Pravidla vstupují v platnost 29.7.2021